Skip to main content

Programa de Comptabilitat General


A partir dels seients introduïts, podràs gestionar l’administració comptable de la seva empresa, consultant els extractes de subcomptes, confeccionant balanços, declaracions fiscals, Subministrament Immediat d’Informació (SII), llibres fiscals i comptables i elaborant els Comptes Anuals per al seu dipòsit al Registre Mercantil. Per als clients dels despatxos professionals se n’ofereix una versió reduïda.

Un programa pensat per facilitar-vos la gestió diària

Pla General Comptable

L’aplicació està adaptada al Pla General Contable i treballa a 8 nivells amb comptes de 3xifres i subcomptes de 8 dígits. Els grups, subgrups i comptes de nivell 3 ja estan predefinits al programa, encara que poden ser rectificats per l’usuari.

Subcomptes/Departaments

A partir dels comptes, es poden entrar els subcomptes que es faran servir amb el programa. Si es vol, es pot activar la configuració per classificar els ingressos i les despeses per departaments, cas en què els 3 últims dígits dels subcomptes d’explotació indiquen el número del departament.

Seients

Cadascun dels moviments i operacions realitzats per l’empresa s’entraran al fitxer de seients. L’entrada pot ser manual o automàtica, a partir dels seients predefinits inclosos al programa. Aquests darrers poden ser completats o modificats per l’usuari, simplificant el treball i permetent agilitzar i facilitar l’entrada de dades.
El programa permet confeccionar automàticament el seient de liquidació de lIVA de cada període i el seient de limpost de societats.

Cobraments i Pagaments

Al programa s’ha previst una entrada automàtica de venciments des de l’entrada dels seients, que es complementa amb una entrada manual des dels fitxers cobraments i pagaments. A partir d’aquestes entrades es poden obtenir llistats de previsions de cobraments i previsions de pagaments, també del risc bancari i del risc de clients, i la previsió virtual de tresoreria. En el cas de fer el cobrament o el pagament des de la finestra del manteniment , el programa ofereix lopció de generar el seient comptable automàticament.

Amortitzacions

El programa disposa d‟una entrada automàtica d‟amortitzacions des de l‟entrada dels seients id‟una entrada manual independent. A partir d‟aquestes entrades es poden controlar les inversions pendents d‟amortitzar i les amortitzacions de l‟exercici, les quals es poden comptabilitzar de forma automàtica amb periodicitat mensual, trimestral i anual.

Extractes de subcomptes

A partir dels seients entrats, es poden obtenir extractes de subcomptes amb els seus moviments. Des d’aquesta operació es poden conciliar els subcomptes dels bancs amb els extractes que envien les entitats bancàries.

Norma 43

El programa permet la possibilitat d’importar els moviments bancaris de fitxers amb format de Norma 43 i conciliar-los de forma automàtica, des de l’operació Extractes de Subcomptes, amb les línies dels seients dels subcomptes bancaris 572 i 520, del grup 5.

Registre Mercantil

El programa permet la confecció/presentació de les declaracions del Registre Mercantil amb el mòdul MERCANT3 (Registre Mercantil), que ve incorporat juntament amb CONTA3S.

Subministrament immediat d’informació (SII)

A la modalitat CONTA3S el programa permet la gestió i l’enviament de registres dels llibres electrònics del Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA, tant per a l’Agència Tributària central, com per a les diferents Diputacions Forals.

Balanços

El programa permet fer un balanç de comprovació per mesos i per departaments, a qualsevol nivell, i de forma agrupada o detallada.

Informes, Balanços i Resums

Dins una mateixa empresa, es pot obtenir separadament l’explotació (rendibilitat) per departaments i la rendibilitat global. En qualsevol moment es pot disposar d‟un balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, balanços de comprovació de sumes i saldos, així com una sèrie d‟informes d‟anàlisi: control pressupostari, comparació entre exercicis, anàlisi de l‟explotació, anàlisi patrimonial, ràtios financeres, origen i aplicació de fons, etc.

Declaracions fiscals

A partir dels seients entrats, s’obtindran les dades necessàries per emplenar, a
forma de resum per a la seva impressió o en fitxer per a la seva presentació de forma telemàtica les
declaracions fiscals següents: 115, 130, 180, 200, 303, 347 i 390.

Comptabilitat Analítica

El programa us permet conèixer els ingressos i les despeses de cada departament o secció de l’estructura de l’empresa, a través de la comptabilitat analítica. Amb això coneixeràs en tot moment la situació de cada departament. En qualsevol moment podreu disposar d’una gran multitud d’informes i balanços per controlar els diferents departaments de la vostra empresa.

Recepció de Dades

El programa disposa d‟una opció de traspàs de dades que permet incorporar els seients d‟altres empreses que utilitzin el programa CONTA3 o un programa d‟un altre fabricant que exporti els seus seients en el format de Comptabilització Externa d‟Informàtica3.

Un programa pensat per facilitar-vos la gestió diària

El programa de Comptabilitat General CONTA3 ha estat dissenyat especialment per resoldre de forma pràctica i senzilla l’administració de petites i mitjanes empreses.