Skip to main content
© Circle. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.

Un programa pensat per facilitar-vos la gestió diària


Optimitza la gestió global de la vostra empresa: facturació a clients, compres a proveïdors, control de l’estoc, confecció de pressupostos, preparació de comandes i albarans, gestió de la fabricació, consums i ordres de treball, tràmits de mercaderies, control dels cobraments i pagaments. També administra una Gestió de Contactes (CRM) per fer-ne el seguiment
de totes les accions comercials i crear noves oportunitats de venda.
Permet l’enviament directe de tots els documents via correu electrònic per agilitzar la comunicació amb el client. Realitza la comptabilització automàtica de seients al programa CONTA3.

El programa de Gestió General GESCO3 ha estat especialment dissenyat per resoldre, de manera pràctica i senzilla, el control de l’estoc, la facturació a clients, les compres a proveïdors i la gestió de fabricació de petites i mitjanes empreses.

Contactes

L’aplicació permet a cada usuari organitzar la seva pròpia Agenda i, opcionalment, també la dels altres, per planificar i mantenir actualitzada la relació amb els seus proveïdors, venedors, preclients i clients, amb l’objectiu de disposar d’un històric per accedir a la informació necessària d’una manera més ràpida i senzilla, administrar una gestió de contactes per fer el seguiment/manteniment de totes les seves accions comercials i crear noves oportunitats de vendes.

Compres

A partir de la llista de comandes pendents de cursar, que inclou els articles l’existència dels quals és inferior a l’estoc mínim, l’aplicació permet la confecció de comandes a proveïdors i el seguiment posterior. En rebre la mercaderia de les comandes, es poden anotar els albarans i/o les factures de compra. A partir daquestes dades, el programa pot obtenir el diari de compres i les llistes de compres per proveïdor.

Ordres de Fabricació

A partir del fitxer d’escandalls que relaciona cada article compost amb els articles simples i intermedis que els componen, es gestionen les ordres de fabricació. Per a cada fase del procés de producció, el programa rebaixa les existències dels articles simples i intermedis que intervenen a la fase. En finalitzar lordre de fabricació, sincrementa lexistència de larticle compost. Es poden confeccionar llistes de necessitats d’articles simples i llistes valorades de l’estoc en curs de fabricació.

Moviments de Magatzem

Els dos processos anteriors afecten l’entrada d’existència al magatzem, però es poden entrar moviments de magatzem motivats per regularitzacions d’inventari o per
traspàs entre magatzems (a l’opció multimagatzem). Poden confeccionar-se llistes d’existències valorades, articles sota mínim, entrades i sortides, rotació d’estoc i moviments per article. També es poden imprimir etiquetes per identificar els articles.

Gestió de Consums

Aquest procés permet entrar, consultar, rectificar o esborrar els articles consumits en lexecució de pressupostos, ordres de fabricació o altres operacions internes. Poden confeccionar-se llistes de consums per compte, per document o per article i també una llista de desviacions entre els consums previstos i els reals.

Ordres de Treball

Aquest procés permet gestionar el control de les reparacions de taller. A cada ordre s’entrarà l’article a reparar, les dades del client, la descripció del treball a realitzar i els articles que s’utilitzaran a la reparació/treball. Cada ordre de treball passarà pels estats següents: anotada, pressupostada, en execució, finalitzada, lliurada i tancada. Un cop lliurada la reparació al client, aquesta es podrà convertir de forma automàtica en un albarà o en una factura (segons la configuració del client).

Vendes

Permet la confecció de pressupostos a preclients i clients, a partir dels quals es podran anotar les comandes, els albarans i les factures corresponents. Els albarans poden sotmetre’s a un tractament per ordenar-los i/o agrupar-los, segons criteris programables per l’usuari. La facturació d’albarans es pot fer mitjançant un procés diferit automàtic, atenent, si cal, la data límit de facturació que l’usuari indiqui. També es poden generar documents de venda de forma repetitiva, com ara la generació de quotes a cobrar als clients d’un despatx professional, amb l’eina de

Generació de Documents.

Els documents resultants poden imprimir-se, exportar-se com a fitxer o enviar-se com a document adjunt via e-mail. Entre els formats als quals es permet exportar les factures, s’hi inclou el format Facturae 3.2.2 per a l’obtenció de factures electròniques per a les diferents administracions públiques. A partir de les factures realitzades amb el programa, es pot confeccionar el diari de vendes, les comissions de venedors i el benefici brut.

Gestió Especial Assessories

Permet una configuració especial per a assessories, creada per facilitar i automatitzar processos complexos i tediosos de la tasca diària d’un assessor. Permet obrir o modificar dades d’empreses de clients i compartir automàticament la informació amb CONTA3, NOMINA3 i FISCAL3; a més dincorporar una modalitat de comptabilització especialment adaptada a les necessitats de lassessor.

Gestió d’enviaments

Permet distribuir els enviaments dels clients a rutes i confeccionar llistes de càrrega, llistes d’expedició i etiquetes d’enviament.


Pagaments

Aquest procés permet mantenir els venciments generats en la introducció de factures de compra i fer-ne la gestió de pagament, la confecció de xecs i pagarés i la seva notificació d’enviament. En tot moment es poden imprimir llistes dels pagaments no comptabilitzats realitzats i de les factures pendents de pagament i realitzar l’enregistrament de remeses de transferències (norma SEPA de transferenc

Cobraments

L’aplicació inclou la confecció automàtica dels rebuts en paper i normes SEPA Core o B2B per a càrrecs, o bé segons la norma 34 SEPA de transferències en cas que la remesa sigui d’abonaments, per lliurar-la a les entitats bancàries. Inclou també la gestió de cobrament a partir de les remeses lliurades al banc i la gestió de bestretes. Poden imprimir-se llistes dels cobraments realitzats, de les factures pendents de cobrament, del risc de clients/bancs i dels impagats.

Comptabilització per Articles

El programa ofereix la possibilitat defectuar el procés de comptabilització indicant subcomptes individuals per Article o per Secció. Permet anotar un subcompte per
compres i una altra per a vendes, a cadascun dels Articles i/o Seccions. Aquesta funció permet anotar com a articles, les despeses i/o subministraments de l’empresa, i millorar-ne així el control de gestió.


Sincronització amb GOOGLE CALENDAR TM

Possibilitat de sincronitzar amb GOOGLE CALENDAR TM, per accedir a cites i contactes des del teu ordinador, tauleta o mòbil. Funcionalitat exclusiva per a subscripcions multiempresa.
Multimagatzem i traçabilitat El programa permet Multimagatzem amb Traçabilitat/Lots i Caducitat.

Fiscalitat

El programa elabora els llibres de factures rebudes/emeses, béns d’inversió i retencions per IRPF. També confecciona la declaració anual d’operacions (imprès 347) en paper o per a l’enviament telemàtic.